ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายโดมทอง ดิเรกศิลป์

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ 0848740624

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/ หนังสือสั่งการ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารรายงานการประชุม