บริการของเรา

บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลหมู่บ้านที่มีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว

บ้านเสี้ยวน้อย

หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม

 

ผลการดำเนินงาน   ไม่เข้มแข็งแต่พัฒนาได้

1.เรื่องเล่า เมื่อปีพ.ศ. 2429 มีราษฎรชาวบ้านเสี้ยวใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับหมู่บ้านเสี้ยวน้อยทางด้านทิศใต้และอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตรได้อพยพมาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาที่บริเวณบ้านเสี้ยวน้อยปัจจุบัน โดยการนำของพ่อขุนสะท้าน  พ่อชื่น พ่อเทาะ แม่วันดี  มาทำนา ทำสวน  ทำไร่และเลี้ยงสัตว์และมีที่ไว้สำหรับพักสัตว์ที่นำมาเลี้ยงเวลากลางคืนเรียกว่า”คอกวัว”  ปัจจุบันคือที่สาธารณะคอกกวัว  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน  สาเหตุที่ราษฎรบ้านเสี้ยวใหญ่อพยพอยู่ตามหัวไร่ปลายนาเนื่องจากมาทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์  การคมนาคมไม่สะดวกเดินทางไป-กลับลำบาก  ถึงฤดูฝนน้ำท่วมทางสัญจรไป-มา  ต่อมาราษฎรบ้านเสี้ยวใหญ่ได้มีการอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและมีผู้ใหญ่บ้านปกครองและมีการตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่เลียนแบบชื่อหมู่บ้านเดิม(หมู่บ้านเสี้ยวใหญ่)  “บ้านเสี้ยวน้อย” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ใหญ่บ้านปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน 13 คน

2.ลักษณะภูมิศาสตร์

ทิศใต้             จรดบ้านเสี้ยวใหญ่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก     จรดจุดแดนตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก      จรดบ้านหนองแวงตำบลนาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
ทิศเหนือ          จรดบ้านนาไก่เซาตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ

หมู่บ้านเสี้ยวน้อยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีระยะทางห่างจากตัว

อำเภอเมือง 12 กิโลเมตรถนนในหมู่บ้านมีจำนวนทั้งหมด 13 สายแยกเป็นดังนี้
การคมนาคม 1. ถนนดิน 5 สายรวมระยะทาง        1,290 เมตร
2. ถนนลูกรัง 2 สาย รวมระยะทางทาง         300 เมตร
3. ถนนลาดยาง รวมระยะทาง                1,000 เมตร(ถนนสายบ้านเล่า –ภูพระ)
4. ถนนคอนกรีต 5 สาย  รวมระยะทาง    1,363เมตร

พื้นที่ทั้งหมดจำนวน                                    868    ไร่
พื้นที่อยู่อาศัยจำนวน                                     70    ไร่
พื้นที่ทำนา                                              680   ไร่
พื้นที่ทำไร่                                                 77    ไร่
พื้นที่สาธารณะ                                           47   ไร่
พื้นที่ทำไร่ของราษฎรอยู่ที่นอกเขตหมู่บ้านอีก  1,033         ไร่

แหล่งน้ำในหมู่บ้าน

  1. ลำห้วย2 แห่ง (ลำห้วยลำปะทาวและลำห้วยกุดแคน)
  2. หนองน้ำสาธารณประโยชน์ 1 แห่ง (หนองแสง)

3.โครงการสร้างคณะกรรมการ

การแบ่งความรับผิดชอบ ให้ผู้นำชุมชนด้านต่างๆในการบริหารจัดการชุมชนและมีผลงานเป็นรูปธรรม บ้านเสี้ยวน้อย แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ คุ้ม โดยแต่ละคุ้มจะมีคณะกรรมการบริหาร

                   3.1 ข้อบังคับหมู่บ้าน

บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเล่า มีการจัดทำข้อตกลง เป็นกฏ ระเบียบหรือข้อบังคับที่ถือปฏิบัติร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนำปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน มาเข้าเวทีประชาคมของหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไข แล้วจัดทำเป็นกฎข้อบังคับของหมู่บ้าน  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความสงบสุขของหมู่บ้าน และมีการติดป้ายประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งภายในและภายนอกชุมชนรับทราบ จำนวน  ๖  จุด มีทั้งหมด ๑๕ ข้อ เมื่อมีผู้ละเมิดกฎที่ตั้งไว้ ก็ดำเนินการลงโทษ  

ข้อ ๑ สมาชิกชุมชนต้องไม่กระทำผิดกฎหมาย

ข้อ ๒ สมาชิกชุมชนต้องประพฤติตนเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรมและร่วมกันรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงาม

ข้อ ๓ สมาชิกชุมชนต้องเข้าประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม โดยส่งตัวแทนที่บรรลุนิติภาวะเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหลังคาเรือนละ ๑ คน

ข้อ ๔ ห้ามสมาชิกชุมชนและคนอื่นเมาสุราหรือมึนเมาอย่างอื่น อาละวาท สร้างความวุ่นวาย เดือดร้อนความรำคาญให้กับผู้อื่น

ข้อ ๕ ห้ามสมาชิกชุมชนทำลายของส่วนรวมหรือสาธารณประโยชน์ หากทำผิดต้องชดใช้และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม

ข้อ ๖ ห้ามสมาชิกชุมชนทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ กิ่งไม้ ใบไม้ ที่อยู่ในความดูแลของตน ต้องปัดกวาดให้

สะอาดอยู่เสมอ

ข้อ ๗ ห้ามสมาชิกชุมชนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียงดังในชุมชน อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ผู้อื่น

ข้อ ๘ ห้ามสมาชิกชุมชนและคนอื่น ก่อความวุ่นวายในส่วนรวมหรืองานส่วนบุคคล ที่มีมหรสพสมโภช

ข้อ ๙ ห้ามสมาชิกชุมชนหรือคนอื่นเล่นการพนันในหมู่บ้าน

ข้อ ๑๐ ห้ามสมาชิกชุมชนหรือคนอื่น ลงจับปลาและสัตว์น้ำในหนองน้ำสาธารณะที่หวงห้าม หากฝ่าฝืนต้องรับโทษและยึดอุปกรณ์การทำผิดด้วย ถ้าจับปลาและสัตว์น้ำโดยใช้ยาเพื่อระเบิด หรือไฟฟ้าช็อต ต้องรับโทษเป็น ๒ เท่า

ข้อ ๑๑ ห้ามสมาชิกชุมชนหรือคนอื่น สร้างความรำคาญให้คนอื่น โดยการส่งเสียงดัง ทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติ ยกเว้น ยกเว้น การใช้เสียงดังในงานพิธีและงานประเพณี งานเทศกาลต่างๆ

ข้อ ๑๒ ห้ามสมาชิกชุมชนประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดผลสภาวะทางกลิ่น และเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เช่นกลิ่นจากมูลสัตว์ การเผาถ่าน การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช ในหรือใกล้ชุมชน

ข้อ ๑๓  ห้ามสมาชิกชุมชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด

ข้อ ๑๔  ห้ามจำหน่ายสุราให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ตามที่กฎหมายกำหนด และให้ขายสุราภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ ๑๕ ให้สมาชิกทุกคน ลด ละ เลิกอบายมุขและสมัครเข้าร่วมโครงการงานบุญ งานเศร้า ปลอดเหล้าปลอดอบายมุข

 

(Visited 1 times, 1 visits today)