การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังศิลา หมู่ที่ 9 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังศิลา หมู่ที่ ๙  ตำบลบ้านแก้ง   อำเภอแก้งคร้อ   จังหวัดชัยภูมิ

เริ่มก่อตั้งปี ๒๕๓๔   มีสมาชิกเริ่มก่อตั้ง  ๒๕  คน   กำหนดหุ้นสัจจะไม่น้อยกว่า ๑๐ บาท  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด ๓๖๖ ราย เงินทุนสัจจะ  ๑,๒๒๔,๒๕๑ บาท

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังศิลา

             เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของคนในชุมชน และมีการระดมเงินทุนจากสมาชิก เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพและอื่น ๆ เมื่อมีความจำเป็นในเรื่องเงินทุน  โดยยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางในกัน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านวังศิลา หมู่ที่ 9 ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ได้กำหนดการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน จากผลการดำเนินงานกำไรประจำปี ดังนี้

  1. การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและชุมชน

การจัดสวัสดิการ มีดังนี้

  • ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และคนชรา ปีละ 1,000 บาท
  • เงินสงเคราะห์ศพ รายละ ๕๐๐ บาท
  • เงินทุนการศึกษาเด็ก ทุนละ ๕๐๐ บาท
  • สมทบอาหารกลางแก่เด็กในโรงเรียน ปีละ ๑,๐๐๐ บาท
  • เงินขวัญถุงเด็กแรกเกิด รายละ 200 บาท
  • เงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ ปีละ 2,000 บาท
  • ทุนซื้อจักรยานให้เด็กขาดแคลน ปีละ 1,500 บาท
  • ทุนสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีละ 2,000 บาท

การจัดสวัสดิการทุนสาธารณะประโยชน์

1.ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้าน

๒. ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหมู่บ้าน

๓. ซ่อมแซมและปรับปรุงที่ทำการกลุ่ม ฯ

๕. สมทบจัดงานประเพณีหมู่บ้าน

๖. เฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด (อยู่เวรยามในหมู่บ้าน)

  1. พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไขเลือดออก

8.พัฒนาหมู่บ้าน เช่น ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน ยกร่องระบายน้ำ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)