กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

บ้านสว่างศรีพัฒนา  หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ แยก

ออกจากบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเพชร   อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๔๐  หลังจากที่มีการจัดตั้งหมู่บ้านสว่างศรีพัฒนา กลุ่ม กองทุนต่างๆ จะอยู่ในหมู่บ้านเดิม ทำให้หมู่บ้านสว่างศรีพัฒนา ประสบปัญหาเรื่อง ๑) ไม่มีแหล่งทุนหรือกองทุนในชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ๒) ประชาชนยังไม่มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ๓) หนี้นอกระบบ ประชาชนเป็นหนี้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ ๕-๑๐ ต่อเดือน ต่อมาเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจึงได้มาแนะนำเผยแพร่แนวคิดในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้าน ซึ่งมีนางสมพงษ์ แก้วเพชร และนางสว่าง  หมู่สะแก เป็นผู้นำสตรีในขณะนั้น  จึงได้รวบรวมสมาชิกไปศึกษาดูงานจากกลุ่มออมทรัพย์ฯที่ประสบผลสำเร็จแล้ว คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหลุง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม อำเภอจัตุรัส แล้วนำแนวคิดมาประชุมเพื่อจัดตั้งกลุ่ม โดยจัดตั้งเมื่อ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๑

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

                   ๑.เพื่อให้คนในชุมชนรู้จักประหยัด เก็บออมเงิน ซึ่งจะเป็นการระดมเงินออมมาจัดตั้งเป็นกองทุน ทำให้หมู่บ้านมีกองทุนหรือแหล่งทุนในการกู้ยืมเพื่อไปลงทุนประกอบอาชีพ จัดสวัสดิการ และใช้ตามความจำเป็น เรียนรู้กิจกรรมด้านการทำธุรกิจ

๒.เพื่อพัฒนาคนในชุมชน รู้จักพัฒนาตนเองโดยใช้หลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เช่น หลักคุณธรรม ๕ ประการ

๓.เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ช่วยเหลือกันและกัน เอื้ออาทรกัน ให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ในการพัฒนาสังคมของตนเอง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)