กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล่าม อ.แก้งคร้อ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยการนำของนางสาริน  กูดซ้าย  ประธานกลุ่มคนที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมกลุ่มคนในหมู่บ้าน ระดมเงินทุนจากสมาชิกเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพ และสำหรับใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็น  ยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจกัน  ในการดำเนินการกลุ่ม   เริ่มแรกมีสมาชิก จำนวน ๒๕ ราย  กำหนดหุ้นสัจจะ ไม่น้อยกว่า 10 บาท  รวมเป็นเงินสัจจะเริ่มแรก ๒,๒๕๐ บาท

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เป็นกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน (Smart Saving Group : SSG ) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ พัฒนาตนเองไม่เคยหยุดนิ่ง ได้บูรณากิจกรรมทุนชุมชนและในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับมอบที่ดินจำนวน ๒ ไร่เศษ จากที่ประชาคมบ้านโคกล่าม จึงได้จัดหาทุนเพื่อสร้างอาคารที่ทำการเป็นของตนเองโดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการ เป็นเงิน ๕๖๗,๘๐๐ บาท โดยตั้งชื่ออาคารว่า “รวมใจชุมชน” ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เปิดทำการเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายภูษิต  ลัทธิธนธรรม พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร และได้ใช้อาคารรวมใจชุมชนเป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบันนี้

ปัจจุบันนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ มีสมาชิกจำนวน ๓๔๒ ราย เงินสัจจะสะสม ๘๑๘,๐๓๓ บาท โดยมี นางสาริน  กูดซ้าย  เป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม ฯ  แบ่งออก ๔ ฝ่าย ในการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม ๕ ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นออกเห็นใจ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)