กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านหนองแวง หมู่ที่5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวง หมู่ที่5 ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2535 โดยเป็นการรวมตัวของราษฎรในหมู่บ้านที่มีความประสงค์อยากจะออมเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพและใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

การบริหารเงินทุนและทรัพยากร

กลุ่มฯ จะเก็บสัจจะทุกวันที่ 1-5 ของเดือน  โดยสมาชิกจะนำเงินสัจจะ มาส่งที่ทำการกลุ่ม  หลังจากนั้น คณะกรรมการจะมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน แล้วนำเงินฝากธนาคาร  และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบ

ด้านบัญชีและการเก็บข้อมูล

กลุ่มฯ มีการจัดทำบัญชี โดยให้ นางกุสุมา  กระจ่างพันธ์  เป็นผู้จัดทำบัญชี  โดยบันทึกบัญชีตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด  และมีการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่  สำหรับการจัดทำทะเบียนแบ่งหน้าที่ให้คณะกรรมการทุกคนจัดทำร่วมกัน

การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ซึ่งผลดังกล่าวเกิดจากความสามัคคีและความตั้งใจของสมาชิกและคณะกรรมการ จากการประชุมปรึกษาหารือซึ่งกันและกันสมาชิกให้ความสำคัญกับกลุ่มฯ  โดยมีส่วนร่วมดังนี้

  • สมาชิกมีส่วนร่วมประชุมปรึกษาหารือ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ
  • สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน กฎระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่ม ตลอดจนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • สมาชิกมีการทำงานโดยยึด กฎระเบียบ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการทำงานเป็นทีม ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  • คณะกรรมการได้แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนากลุ่มโดยการเข้าอบรมความรู้ที่ทางราชการ เอกชน มีโครงการเข้ามา

(Visited 1 times, 1 visits today)