ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงผลงาน “สุดยอดไหมดี ศักดิ์ศรีชัยภูมิ” ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษคร กิจกรมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงผลงาน “สุดยอดไหมดี ศักดิ์ศรีชัยภูมิ” ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษคร กิจกรมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการการเษตร กิจกรรม พัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ รายการจัดซื้อวัสดุผึกและสาธิต กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทอผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการการเษตร กิจกรรม พัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ รายการจัดซื้อวัสดุผึกและสาธิต กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการทอผ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค