สพอ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการขับเคลื่อน "ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" กิจกรรมประกาศวาระตำบลเข้มแข็งและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

03 February 2023 /

22:11 น.

พช.เกษตรสมบูรณ์ : ร่วมกิจกรรม Kick off ธนาคารน้ำใต้ดิน และจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้ แนวคิด “รวมพลังจิตอาสาขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง”

02 February 2023 /

23:17 น.