นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการฯ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

17 เมษายน 2563 /

19:51 น.

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่อำเภอคอนสาร ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด

08 เมษายน 2563 /

18:03 น.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งของเทศบาลตำบลบ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

20 มีนาคม 2563 /

22:09 น.

กิจกรรม 46 ปี เส้นทางของการออม ตามรอยพ่อ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องด้วยวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมททรัพย์เพื่อการผลิต และสัปดาห์การรณรงค์การประหยัดและการออม ประจำปี 2563

13 มีนาคม 2563 /

11:15 น.

จังหวัดชัยภูมิ ขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 มีนาคม 2563 /

17:53 น.