ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงาน “เก๋ไก๋ ผ้าขาวม้า ชัยภูมิ” ระหว่าง วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ตามโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ชัยภูมิ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางบุญยิ่ง เทศน้อย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกิจกรรมของคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการฯ ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่อำเภอคอนสาร ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นการพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนและนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็งของเทศบาลตำบลบ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ