ข่าวประชาสัมพันธ์

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (เขตตรวจที่ 13) ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ติดตามและตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์ ปี 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564