โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางกจพร ปริปุณนัง

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

นายธรวิทย์ กู้เกียรติ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายโดมทอง ดิเรกศิลป์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสุณิสา บุญเกื้อ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

น.ส.กันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปรีชา สนิทไทย

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายเศรษฐา ชยันตรดิลก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายยงยุทธ คุ้มผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายไตรจักร ศรีนพรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายสมบูรณ์ บุญโฉม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายไตรจักร ศรีนพรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายปัญจะ ถนอมชัย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

น.ส.อรุโณทัย หมั่นธรรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.วารุณี ด้วงสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอุไรวรรณ ธีรกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนันทพร สุขธตณรงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเดือนรุ่ง ศุภมาตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเชิดพงษ์ ยิ้มสงบ

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 4 times, 1 visits today)