ข้อมูลผู้บริหาร พช.ชย

ผู้บริหาร

นายโดมทอง ดิเรกศิลป์

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ 084-8740624

นายโดมทอง ดิเรกศิลป์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางกาญจนา รัตนเมกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางธัญสินี แก้วศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสุณิสา บุญเกื้อ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

พัฒนาการอำเภอตามพื้นที่การบริหารงานพัฒนาชุมชนเชิงยุทธศาสตร์ (กลุ่มโซน)

1.กลุ่มโซนเมืองเก่าเจ้าพ่อ

นางอรอุมา รุจาคม

พัฒนาการอำเภอเนินสง่า

นายปรีชา สนิทไทย

พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ

นายเดช ชวนชัยภูมิ

พัฒนาการอำเภอหนองบัวระเหว

นางสาววารุณี ด้วงสงค์

พัฒนาการอำเภอบ้านเขว้า

2.กลุ่มโซนลุ่มน้ำสี่สาย

นางจรัสพร บุญเงิน

พัฒนาการอำเภอคอนสวรรค์

นางสาวโสภาวดี ผ่องแผ้ว

พัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ

นางมะลิ พิชญานุพงศ์

พัฒนาการอำเภอภูเขียว

นางสุดารัตน์ หาญสกุล

พัฒนาการอำเภอบ้านแท่น

3.กลุ่มโซนดอกไม้สายน้ำ

นายประมอญ ชมภู

พัฒนาการอำเภอจัตุรัส

นางยุพิน ทวีทรัพย์

พัฒนาการอำเภอเทพสถิต

นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี

พัฒนาการอำเภอบำเหน็จณรงค์

นายไตรจักร ศรีนพรัตน์

พัฒนาการอำเภอซับใหญ่

4.กลุ่มโซนต้นน้ำและขุนเขา

นางดาราณี ผิวขาว

พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์

นายกิจจา นิรภูมิ

พัฒนาการอำเภอคอนสาร

นายกันตภณ หมื่นจิตร

พัฒนาการอำเภอหนองบัวแดง

นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม

พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล

(Visited 4 times, 1 visits today)