#พช_ชัยภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “การส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”

@ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข

#พช_ชัยภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “การส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)”

💥 วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพัฒนาการจังหวัดชยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

🚩นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง “การส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ และพัฒนาการอำเภอทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนางมาลินี เมตตันตคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานฯ

📕📢 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิ มีหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน 655 หมู่บ้าน ตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้ว จำนวน 405 หมู่บ้าน ในปีงบประมาณ 2566 จังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. จำนวน 129 หมู่บ้าน

📕🏳‍🌈 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ดำเนินการ 2 ระยะ คือ
– ระยะที่ 1 การส่งเสริมการออม “1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” ตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดชัยภูมิ มีเป้าหมายการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในหมู่บ้าน กข.คจ. จำนวน 71 กลุ่ม โดยรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566
– ระยะที่ 2 การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ที่ยังไม่มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. เป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 58 กลุ่ม โดยรายงานให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 20 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน สิงหาคม 2566

▶️ ทั้งนี้ ในการลงนามบันทึกข้อตกลง การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อให้อำเภอดำเนินการส่งเสริมการจัดตั้ง “1 หมู่บ้าน กข.คจ. 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” รวมไปถึงกำกับและติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการออมแก่ครัวเรือนเป้าหมายและประชาชนให้เป็นหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันและช่วยเหลือคนในชุมชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit

📸 ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)