#พช_ชย ขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 2 เดือน มกราคม 2566

@ชัยภูมิเมืองแห่งความแห่ง 💖
⏰ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

🌟 นางโดมทอง ดิเรกศิลป์ เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมบ้านพักพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

🧿 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 คน

🪧 วาระการประชุมฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้
🔸เรื่องก่อนวาระการประชุม
1. จัดทำบันทึกข้อตกลง “การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระหว่างพัฒนาการจังหวัดกับพัฒนาการอำเภอ
2. แสดงความยินดีกับข้าราชการที่ย้ายมาสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
2.1) นางสาวชยุตรา บุราณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
2.2) นางสาวศิรภากานต์ ไกรสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2.3) นางสาวชลิดา ลอยครบุรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2.4) นายนพดล พุทธพึ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

🔸 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
3. แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ราย
4. จังหวัดชัยภูมิ ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 9871/2565 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ราย

🔸 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
>> กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
1) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบบริหารและงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
2) งบกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการที่ยังไม่เบิกจ่าย) ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2566
3) สรุปรายละเอียดลูกหนี้เงินยืม-เงินในงบประมาณที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม ข้อมูล ณ วันที่ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566
4) การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566
5) การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
6) กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในไตรมาสที่ 1-2 โดยจังหวัดแจ้งจัดสรรงบประมาณให้อำเภอดำเนินการ ในไตรมาส 1-2 แล้ว จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม รวมเป็นเงินงบประมาณ 11,309,690 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
7) การบันทึกผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM)

>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
8) การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2566 จังหวัดชัยภูมิ ไตรมาส 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2566)
9) โครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ปี 2566
กรมการพัฒนาชุมชน จัดสรรงบประมาณโครงการการสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสู่นักสื่อสารสังคมระดับตำบล ขอให้อำเภอ บันทึกฐานข้อมูลผู้นำในระบบ Google Form พร้อมส่งแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ
11) การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยกจน (กข.คจ.)
12) การเรื่องการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566
13) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ

>> กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
14) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
15) การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
16) การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566
17) การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2566
18) แนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
19) การจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ประจำปี 2566
จังหวัดชัยภูมิ กำหนดจัดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 12 – 20 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายให้จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีโอทอป สถานที่บริเวณหน้าบ้านพักปลัดจังหวัด ติดกับบ้านโบราณ จังหวัดชัยภูมิ
20) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
21) โครงการพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก การพัฒนาลวดลายผ้าไหมทอมือชัยภูมิ

🏢 ณ ห้องประชุมบ้านพักพัฒนาการจังหงวัดชัยภูมิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

🎯 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)