#พช_ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (คจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2566

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข 💖

#พช_ชัยภูมิ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (คจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2566

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

⭐️ นายนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ (คจพ.จ.ชย.) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

🔅 โดยมีนายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอ และหัวหน้าคณะทำงานทั้ง 7 มิติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ณ ห้องพญแล ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดชัยภูมิ

🔖 ในการนี้ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ พร้อมด้วย นางมาลินี เมตตันตคุปต์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายยงยุทธ คุ้มผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

🔖 โดย มีประเด็นสำคัญดังนี้
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. สรุปผลการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ประจำปี 2565
2. แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปี 2566
2.1 กลไกขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ
2.2 แนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2565
3. กลุ่มเป้าหมายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ ปี 2566

เรื่องเพื่อพิจารณา
4. มิติการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ (5+2 มิติ)

📌ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🎯 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)