#พช_ชัยภูมิ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2565

@ชัยภูมิ_เมืองแห่งความสุข💖

#พช_ชัยภูมิ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2565

🗓วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

🚩 นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2567 การโอนเปลี่ยนแปลงและการขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2566 โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม

📝โดยที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
::>> การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
::>> การขอใช้เงินเหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
::>> รับรองแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวน
::>> รับรองแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2567

📌 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

🎯 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)