#พช_ชัยภูมิ ประชุมมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข 💖

#พช_ชัยภูมิ ประชุมมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (ไตรมาส 1) ประจำเดือน ธันวาคม 2565

🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.

::> นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2565

📕 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวางแผน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมของทุกกลุ่มงานฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

🧿 วาระการประชุมฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้

1) งาน
– แนวทางการบริหารงานฯ ผ่านผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ในฐานะผู้ช่วยพัฒนาการจังหวัด ภายใต้แนวคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ”
– การปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีความรู้เข้าใจในงานที่รับผิดชอบอย่างลึกซึ้ง ชัดเจน ดำเนินการตามกรอบเวลา ติดตามผลทุกระยะ การนำเสนอให้สรุปในกระดาษแผ่นเดียว
– งานพระราชพิธี ปฏิบัติทันที ทุกคน
– งานนโยบาย นักวิชาการ มีหน้าที่แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบความสำเร็จฯ
– งานตามภาระกิจฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงาน (งบประมาณ/ วางแผน/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ รับผิดชอบ)
2) งบประมาณ
– งบประมาณตามภาระกิจฯ
– งบบริหารสำนักงานฯ
3) ระบบ
– การสื่อสารองค์กร แนวคิด
ค. = คิด
ว. = วิเคราะห์
ย. = แยกแยะ
ห. =เหตุผล
– อด (ในสิ่งที่ชอบ) + ทน (ในสิ่งที่ชัง)
– ระบบบริหารแบบพี่สอนน้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานร่วมกันฯ
4) คน
– ยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้าย เจ้าหน้าที่ฯ
5) การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร จัดแข่งขันกีฬาฯ / การทัศนศึกษาดูงานฯ

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)