#พช_ชัยภูมิ ติดตามและสนับสนุนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข💖

#พช_ชัยภูมิ ติดตามและสนับสนุนตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

🎯🎯วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.
💠💠นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางธัญสินี แก้วศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อำเภอคอนสาร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าชุมชน สินค้ากลุ่มสัมมาชีพชุมชน สินค้า OTOP เกิดการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

🦋🦋🦋จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 127 แห่ง และดำเนินการขับเคลื่อนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพตลาดนัดคนไทยยิ้ม ให้มีเอกลักษณ์และตัวตนที่โดดเด่นเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าของสัมมาชีพ ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพแต่ขาดช่องทางและโอกาสในการจำหน่าย เพื่อสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับสมาชิกชุมชนเกษตรกรและผู้ผลิตผู้พิการ OTOP ตลอดจนเพื่อให้สัมมาชีพชุมชนเกษตรกรและผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดแต่ยังคงเอกลักษณ์และตัวตนของชุมชน

#กรมการพัฒนาชุมชน/ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#CDD
#ChangeForGood
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)