#พช_ชัยภูมิ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยอำเภอหนองบัวแดง และอำเภอคอนสาร

@ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข
🗓วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.30-16.30 น.

::>> นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ บุญโฉม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายณัฐวุฒิ ศรีวิจารย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยอำเภอหนองบัวแดง และอำเภอคอนสาร ซึ่งมีรายละเอียดในการตรวจติดตาม ดังนี้
1. การรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการขับเคลื่อน 8 ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 2 อำเภอ
2. การรับฟังปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 2 อำเภอ

📝ทั้งนี้นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผอ.กง.ยุทธศาสตร์ฯ ได้ให้กำลังใจและขอชื่นชมกระบวนการทำงานของทีมงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 2 อำเภอ และเน้นย้ำอำเภอขอให้ดูกรอบเวลาการใช้จ่ายงบประมาณ และให้มีการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุตัวชี้วัด เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างภาคีเครือข่าย สร้างการเรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
::>> ในการนี้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 2 อำเภอ ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

📌 ดำเนินการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวแดง, อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

#70พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#กรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs

::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸สพจ.ชัยภูมิ:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)