# พช_ชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

@ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข

# พช_ชัยภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

::> วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการของหน่วยรับตรวจ ครั้งที่ 4/2565 ขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ จำนวน 112 คนเข้าร่วมประชุม โดยมี นายทองคูณ บุญศร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ให้การต้อนรับ

::>> โดยมี นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ในปี พ.ศ. 2565 และรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การตรวจราชการกับการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน” โดยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และการบรรยายเรื่องการสะท้อนการตรวจราชการในพื้นที่ รอบปีที่ผ่านมา

::>> พร้อมกันนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มระดมสมองสรุปผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข, ระดมสองวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัด ปี 2566

::>>> ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน 4 คน พัฒนาการอำเภอ 16 อำเภอ และนักวิชาการ 1 คน รวม 22 คน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อรับมอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย
และโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

@ ณ หอประชุมนครชัยบุรินทร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_ชัยภูมิ #CNS
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)