#พช_ชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความมสุข💖

::> วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

🚩 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประชุมเชิงปฏิบัติการเาริมสร้างความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ชัดเจนในการดำเนินงาน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยภูมิ

🏳‍🌈 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรเพื่อดำเนินการประชุมจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดชัยภูมิ

:📌 ณ ห้องประชุมตะแบกนา สวนอาหารโสเจ๊ง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)