#พช_ชัยภูมิ จัดงานมหกรรม “รวมพลังคน พช. สานต่องานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชัยภูมิ”

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความมสุข💖

::> วันที่ 9 กันยายน 2565

::> นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ รับนายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “รวมพลังคน พช. สานต่องานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชัยภูมิ” และมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร แก่ข้าราชในสังกัดและองค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 62 รางวัล

::>> โดยนางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ รายงานผลการดำเนินงานและวัตุประสงค์ในการจัดงานฯ และเรียนเชิญประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรแก่ข้าราชในสังกัดและองค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น พร้อมนำประธานฯ เยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลฯ

::>> สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดงานมหกรรม “รวมพลังคน พช. สานต่องานนโยบายกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชัยภูมิ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน มีความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงานตามวาระงานพัฒนาชุมชนและวาระจังหวัดชัยภูมิ สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการในสังกัดและองค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น

📌 ณ ห้องประชุมตะแบกนา สวนอาหารโสเจ๊ง ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)