#พช_ชัยภูมิ ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

@ชัยภูมิ_เมืองแห่งความสุข

🗓 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.

::> นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เขตตรวจที่ 13) เป็นประธานติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา และนางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมติดตามการประเมินด้วย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมีการบริหารราชการด้วยความโปร่งใส ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการกระทำผิดวินัย และสามารถตรวจสอบได้ กำหนดตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

🚩 ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางธัญสินี แก้วศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯ ตลอดจนรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้

📌 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::

(Visited 1 times, 1 visits today)