#พช_ชย ขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2565 เดือน สิงหาคม 2565

@ชัยภูมิเมืองแห่งความแห่ง 💖

⏰ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

🌟 นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2565

🌱 โดยมี นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เขตตรวจที่ 13) พร้อมด้วย นางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมและมอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🧿 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 32 คน

🪧 วาระการประชุมฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้
🔸วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
– ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เขตตรวจที่ 13) พร้อมด้วย นางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

🔹ข้อเน้นย้ำของผู้ตรวจราชการกรม (นางสงวน มะเสนา)
> ตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
> > การปรับปรุงรายละเอียดตัวชี้วัดภารกิจสําคัญ จำนวน 3 ภารกิจ
ภารกิจที่ 1 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภารกิจท่ี 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
ภารกิจท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
🔹กำชับ เน้นย้ำ ดำเนินการให้บรรลุผลตามห้วยระยะเวลาที่กำหนด
> ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
> > ตัวชี้วัดรายทีม
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำคัญของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
> > ตัวชี้วัดรายบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. คงเหลือ (ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ 918 ครัวเรือน)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (หมู่บ้านเป้าหมาย 91 หมู่บ้าน)
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำคัญการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน

🔺ข้อสั่งการของพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”
3. การดำเนินโครงการ ”90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธาทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”
4. การดำเนินงานตาม 8 ภารกิจ ของกรมการพัฒนาชุมชน
5. การเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ในไตรมาส 3,4

🔸 วาระที่ 3 เรื่องติดตามและสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565
>กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
– โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนชัยภูมิ
– การรายงานตัวชี้วัดภารกิจสำคัญ ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ขุมชน
>กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
– การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ปี 2564 สรุปผลการติดตามการชำระคืนเงินยืมฯ

>> กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 7 สร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy
2) โครงการศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมสืบสานปณิธานความดี 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
3) การประกวดผ้าขิตลายนารีรัตนราชกัญญา
4) กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี ทำความดีถวายในหลวง” โดย ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ
5) ปราชญ์ชาวบ้าน-ต้นแบบสัมมาชีพ
6) ซักซ้อมแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569

>> กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
7) การบันทึกข้อมูลตำบลเป้าหมายตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
8) การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
9) การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิต
10) การดำเนินโครงการ ”90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธาทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”
11) รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
12) แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ”90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธาทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”
13) การขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อการพัฒนาชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
14) การบริหารการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จังหวัดชัยภูมิ
15) การขับเคลื่อนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
16) การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
17) การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ Mobile Climic ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18) การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ

>> กลุ่มงานประสานแผนและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
19) ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (งบบริหารและงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (เวลา 09.30น.) งบประมาณรับจัดสรรงบบริหาร/งบยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 31,331,484.34 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่าย+PO) 25,424,587.30 บาท คงเหลือ 5,906,897.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.15
20) การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 จังหวัดชัยภูมิ
21) กิจกรรมโครงการ เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปี พ.ศ. 2565
22) การดำเนินงานขับเคลื่อนมาตรการทางสังคมเพื่อควบคุมการเข้าถึงบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และป้องกันสารเสพติดในชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
23) ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1. กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
2. กิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
3. การดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า (ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าขาวม้า)
4. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบรางวัลให้กับผู้เข้ารับการอบรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน หลักสูตร สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมอบให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ร่วมตอบปัญหาและมีคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
> 1. นายเศรษฐา ชยันตรดิลก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
ได้แนน 6,006 คะแนน
> 2. น.ส.กิตติกานต์ ฤาชา สพอ.เกษตรสมบูรณ์
ได้คะแนน 5,718 คะแนน
> 3. นายธนดล ธรรมประโชติ สพอ.คอนสาร
ได้คะแนน 5,707 คะแนน

🏢 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🎯#World Soil Day
#Global Soil Partnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEP to SDGs
#SDG for All@Kmitl
#Change for Good
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)