#พช_จังหวัดชัยภูมิ รับการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 ประจำปี 2565 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข

::> วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565 เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ชัยภูมิ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) พร้อมด้วย นายทองคูณ บุญศร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีม และนางสาวหนึ่งฤทัย ทองดี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

::>> ในการนี้ นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นำทีมนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศฯ / นักวิชาการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนางสาวโสภาวดี ผ่องแผ้ว. พัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ.และทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการอำเภอแก้งคร้อ เข้าร่วมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานในการรับการตรวจประเมินคัดเลือกสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น

::>> โดยมีนายกทรงศิล ชื่นเมืองปัก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ นางพนิดา วรรณทวี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่และนายทรงศักดิ์ ตติยะรัตน์ กำนันตำบลหนองไผ่ พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบฯ ตำบลหนองไผ่ ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ

::>> การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหนองไผ่ จำนวน 12 หมู่บ้าน ได้มีการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน (CIA) เพื่อค้นหาสภาพปัญหาร่วมกับประเด็นการแก้ไปัญหาความต้องการของชุมชน นำกิจกรรมแผนงาน/โครงการนำเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนชุมชนของตำบลหนองไผ่ เพื่อกำหนดกิจกรรมโครงการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านอาชีพ การบริหารจัดการชุมชน ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน การบริหารจัดการความเสี่ยงชุมชนและการจัดการทุนชุมชน โดยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาจน และการพัฒนาอาชีพ เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือของส่วนราชการและภาคีเครือข่าย

::>> พร้อมกันนี้คณะกรรมการการประกวดฯ ได้เยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบตำบลหนองไผ่ และผลิตภัฑ์ชุมชนของตำบลหนองไผ่

@ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

#60ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#โคกหนองนาโมเดล
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO #CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
::>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good<<::
📸ภาพข่าว/รายงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)