#พช_ชัยภูมิ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2564

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข💖
📢⌚ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2564 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ
🏳‍🌈 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ได้นำเรื่องเข้าวาระ พิธีก่อนการประชุมกรมการจังหวัด พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนว
พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร
สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ (Best Practice) เขตตรวจราชการที่ 13 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
📌ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)