#พช_ชัยภูมิ ดำเนินโครงการสตรีชัยภูมิสร้างสัมพันธ์ สานสายใย ปลูกพืชผัก สมุนไพรต้านภัย COVID-19

🗓📣วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

🚩 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสตรีชัยภูมิสร้างสัมพันธ์ สานสายใย ปลูกพืชผัก สมุนไพรต้านภัย COVID-19 และมอบเกียรติบัตร “สตรีไทยชัยภูมิดีเด่น ประจำปี 2564” และมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อขยายผลการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อบริโภคในครัวเรือน อย่างน้อยอำเภอละ 1 จุด ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

::> โดยนางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับฯ

::>>> ในโอกาสนี้ นางพรพิมล ตาปราบ ประธานกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

🌾📌โครงการโครงการสตรีชัยภูมิสร้างสัมพันธ์ สานสายใย ปลูกพืชผัก สมุนไพรต้านภัย COVID-19 มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีในทุกระดับเพื่อให้สามารถ นำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทของสตรีในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวภายใต้ภาวะวิกฤตโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาแปลงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. การมอบเกียรติบัตร “สตรีไทยชัยภูมิดีเด่น ประจำปี 2564” และมอบเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อขยายผลการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อบริโภคในครัวเรือน อย่างน้อยอำเภอละ 1 จุด
2. การบรรยายเรื่อง “การให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงภาวะเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
3. การบรรยายเรื่อง “การให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น : สมุนไพรไทยต้านภัย COVID-19” โดย ปราชญ์ชุมชนด้านสมุนไพร จากอำเภอคอนสวรรค์
4. กิจกรรมสาธิตในการปลูกสมุนไพร และน้ำสมุนไพรต้านภัย COVID-19 โดย ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
 สาธิตการปลูกสมุนไพร
 สาธิตการทำน้ำสมุนไพร

::>> ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_ชัยภูมิ #CNS
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)