ข่าวประชาสัมพันธ์

#พช_ชัยภูมิ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564

#พช_ชัยภูมิ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564

::> วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายประทีบ ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2564 และชี้แจงแนวทางเสนอโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ และการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โดยมีนายพรเทพ วัชกีกุล ปลัดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน เป็นกรรมการฯ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
::>> ในโอกาสนี้นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้
:::>> ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)