ข่าวประชาสัมพันธ์

#พช.ชัยภูมิ ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เมษายน 2564

#พช.ชัยภูมิ ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน เมษายน 2564

::> วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4/2564 ประจำปี 2564
:::>>ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/ ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 คน
:::>>> วาระการประชุมฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้
:::> กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
1) งานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด – 19 จังหวัดขอให้อำเภอดำเนินการแจ้งกลุ่มเป้าหมายเตรียมความพร้อมเข้าร่วมจำหน่าย และจังหวัดจะจัดประชุมซักซ้อมและเตรียมความพร้อมของผุ้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่าย ในเดือน เมษายน อีกครั้งหนึ่ง
2) การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
3) โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 จังหวัดขอให้อำเภอดำเนินการดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าในพื้นที่ และประชาชนที่สนใจ และดำเนินการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
3.2 รวบรวมใบสมัครพร้อมผ้าที่ใช้ประกวด และจัดทำแบบสรุปรายชื่อผู้สมัครเข้าประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ส่งให้จังหวัด ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

:::> กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4) การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์
สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
4.1) บันทึกข้อมูล และผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (ไตรมาส 1-2) ในระบบ BPM ให้ถูกต้องสมบูรณ์ และครบถ้วน
4.2) เตรียมความพร้อม/จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ

5) ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) จังหวัดขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
5.1) บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานตามระบบรายงานที่กำหนด ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วน
5.2) ดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64)
6) การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจตามโครงการประชุมชี้แจงการดำเนิน งานตามมาตรการปรับ ปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด ขอให้อำเภอ แจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ยังไม่ได้ตอบแบบประเมินฯ เข้าไปตอบแบบประเมินฯ ให้ครบถ้วน
7) การประชุมติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1-2) และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (รอบการประเมินที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับกลุ่มโซนอำเภอ
8) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก จังหวัด ขอให้อำเภอ ดำเนินการดังนี้
8.1) ศึกษาคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการฯ
8.2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีความประสงค์เสนอโครงการฯ ขอให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่กำหนด และจัดทำแบบฟอร์มการจัดทำโครงการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ส่งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564
9) การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

:::> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
10) ลูกหนี้ค้างชำระเงินกู้ประเภทเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณ 2556 – 2563
11) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-2
12) การจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2564
13) การประชาสัมพันธ์และการเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564

:::> กลุ่มงานประสานแผนและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
14) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

::>>> ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)