ข่าวประชาสัมพันธ์

พช_ชัยภูมิ ประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

พช_ชัยภูมิ ประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข
#การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
::> วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม เรื่อง “ชัยภูมิภูมิใจ สวมใส่ผ้าไทชัยภูมิ” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
::>> ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทน/หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ดังนี้
1) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
2) พลังงานจังหวัดชัยภูมิ
3) นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
4) วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ
5) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
6) อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
7) พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
8) นายปิยะราชย์ ตั้งจิตอนันต์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดชัยภูมิ
9) นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
10) นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
11) นายยงยุทธ คุ้มผล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
12) นายพชร ชัยภักดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

@เมื่อวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 คณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น ตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด เพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาบริการภาครัฐ และมีมติเห็นชอบให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ สมัครขอรับรางวัลฯ 2 เรื่อง คือ 1. ปลูกผักสวนครัวแบบมีส่วรร่วม สร้างความมั่นคงทางอาหารและวัฒนธรรมการแบ่งปัน (สมัครฯ ในนามกรมการพัฒนาชุมชน) และ 2. สืบสาน รักษา ต่อยอด และขยายผลภูมิปัญญาผ้าไทยชัยภูมิ แบบมีส่วนร่วม (สมัครฯ ในนามจังหวัดชัยภูมิ)

::>> ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS
#สพจ_ชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)