ข่าวประชาสัมพันธ์

พช_ชัยภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช_ชัยภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

#พช_ชัยภูมิ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
::> วันที่ 9 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
::>> ในการนี้นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการ ผู้รับผิดชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

:: >>> กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 เนื้อหาประกอบด้วย ประเด็นสำคัญดังนี้
1.แนวทางการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2.แนวทางและตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.การยกระดับการพัฒนาองค์การก้าวสู่ระบบราชการ 4.0
4. การประเมินผลปฏิบัติราชการของพัฒนาจังหวัด โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
4.1 ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ
4.2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน (นวัตกรรม งานริเริ่มสร้างสรรค์ – ปลูกผัก ผ้าไทย)
4.4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในหน่วยงาน โดยผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบจากระบบ E-learning กรมการพัฒนาชุมชน
4.5 ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น (รอบการประเมินที่ 1 – 2)
4.6 ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบบูรณาการการเชิงบูรณาการเชิงพื้นที่ (รอบการประเมินที่ 1 – 2)
4.7 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP (รอบการประเมินที่ 1 – 2)
4.8 จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP จำหน่ายในตลาดออนไลน์ (รอบการประเมินที่ 1 – 2)
4.9 จำนวนกองทุนชุมชนเข็มแข็งที่สามารถยกระดับได้ (รอบการประเมินที่ 1 – 2)
4.10 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

:::>>> ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

🎯เศรษกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 :Change for Good
#ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_ชัยภูมิ #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)