ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยภูมิ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 20 มกราคม 2564 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยภูมิ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#การตรวจราชการของผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ประจำเดือน มกราคม 2564
::> วันที่ 20 มกราคม 2564 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (เขตตรวจที่ 13) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดชัยภูมิ ณ หมู่ที่ 12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
::>> โดยมีนางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ นายประมอญ ชมภู พัฒนาการอำเภอจัตุรัส นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมฐานเรียนรู้ ดังนี้
1.ฐานคนมีไฟ
2.ฐานคลองไส้ไก่
3.ปลูกผักยกแคร่
4.เพาะเมล็ด
5.ห่มดิน
6.ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
7.ปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยแห้ง
8.คนหัวเห็ด
9.เตาเผาถ่าน
10.เล้าไก่/ ไก่ไข่/ไก่เนื้อ/ไก่บ้าน
::>> ณ ครัวเรือน นางทวี ภิรมณ์ไทย ม.12 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)