ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ จังหวัดชัยภูมิ 2564

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ จังหวัดชัยภูมิ 2564

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ฯ จังหวัดชัยภูมิ
::> วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.00-15:00 น. น. นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายกันตภณ หมื่นจิตร พัฒนาการอำเภอเนินสง่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักพัฒนาฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงครัวเรือนต้นแบบของนายมานิตย์ ภูมิพงศ์บริรักษ์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองดินดำ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของนักพัฒนาพื้นที่ฯอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
::>> โดยมีประเด็นในการตรวจติดตามฯ ดังนี้
1) เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมฝึกอบรมกิจกรรมที่ 1 อบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
2) การปรับพื้นที่ (ขุดสระตามรูปแบบโคก หนอง นา)
3) การดำเนินงานตามภาระกิจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และการรายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานตามภาระกิจฯ

::>>> ณ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 10 ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)