ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินที่ 1

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินที่ 1

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#ประชุมกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)
## วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมพิจารณากำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบการประเมินที่ 1 (1 ต.ค.63 – 31 มี.ค.64)
### โดยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมฯ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ/ ฝ่าย ผู้แทนชมรมพัฒนาการอำเภอ ผู้แทนชมรมพัฒนากรและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 12 คน
## วาระการประชุมฯ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้
1) เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ รายทีม (สพจ.ชัยภูมิ) จำนวน 9 ตัวชี้วัด
2) เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล (ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สพจ.ชัยภูมิ) จำนวน 4 ตัวชี้วัด
3) เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล (นักวิชาการ สพจ.ชัยภูมิ) จำนวน 4 ตัวชี้วัด
4) เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ รายทีม (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) จำนวน 9 ตัวชี้วัด
5) เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล (พัฒนาการอำเภอ) จำนวน 4 ตัวชี้วัด
6) เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการ รายบุคคล (พัฒนากร) จำนวน 6 ตัวชี้วัด
### ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)