ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข #สพจ_ชัยภูมิ
#การจัดกิจกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 25 พฤศจิกายน
:>>วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
::>> โดยนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงภมร รอง ผกก.ปฯ ศอ.ปส.ภ.จว.ชัยภูมิ ทำหน้าที่ประธานฯ ดำเนินการประชุมฯ
::>> ในโอกาสนี้ นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเลขานุการฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้
1) คำสั่งแต่งตั้งฯ คณะอำนวยการและคณะทำงานตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ และ ระเบียบบริหารจัดการ ว่าด้วย “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ”
2) สรุปผลการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 และการขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564
3) พิจารณาอนุมัติโครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 25 พฤศจิกายน 2563 งบประมาณ 60,000บาท
4) พิจารณาอนุมัติโครงการสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการประเมินสถานะเป็นหมู่บ้านมีปัญหา (สีแดง) และมีปัญหาปานกลาง (สีเหลือง) งบประมาณ 60,000บาท

::>> ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)