ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข💖
🔊🏳‍🌈วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบฯ ผู้แทนสำนักงาน ปปส.ภ.3 และนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 20 คน โดยมีนายอุทาม ตาปราบ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ ระดับจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ
🚩🔊🔷ในโอกาสนี้ นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ นำเสนอข้อมูลฯ แนวแนวการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญดังนี้
1) การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 Hall 5-6 อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
2) สรุปผลการตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ปี 2563
3) การกำหนดกิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 25 พฤศจิกายน 2563
4) พัฒนาศักยภาพแกนนำ/คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564
5) การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่
– กิจกรรมเผยแพร่รณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
– กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิกกองทุนแม่ฯ เช่น คัดเลือกครอบครัวต้นแบบ การยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯลฯ
– กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ดำเนินการโดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– กิจกรรมป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านฯ
– กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด
– กิจกรรมช่วยเหลือผู้กลับใจ
– กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในหมู่บ้าน
– กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ
📌🔎🚩ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภู
(Visited 1 times, 1 visits today)