ข่าวประชาสัมพันธ์

สพจ.ชัยภูมิ นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ต่อ ผวจ.ชย

สพจ.ชัยภูมิ นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ต่อ ผวจ.ชย

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข
# นำเสนอแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 ต่อ ผวจ.ชย
## นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ/ ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ชย เข้าพบนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2564 ดังนี้
1. การปลูกผักสวนครัวและสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่ 2
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP
3. โครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผนดิน
4. การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชน
5. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
6. การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
7. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
8. การขับเคลื่อนงานตามแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบมาณ 2564
### นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้ให้ข้อเสนอแนะและมอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน โดยให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การสร้างงานสร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
#### ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)