ข่าวประชาสัมพันธ์

การถ่ายทำสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทุนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มออมทรัพย์บ้านขาม

การถ่ายทำสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทุนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มออมทรัพย์บ้านขาม

@ชัยภูมิ เมืองแห่งความสุข
#การถ่ายทำสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทุนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
⏩🎯 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขาม อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทุนชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
##‍นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายสิรวิชณ์ ศิริวัฒนโชติกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำนวยความสะดวกคณะถ่ายทำรายการ “เพราะที่นี่มี พช.”
### โดยมีนายสหเทพ สุกเอี่ยม โปรดิวเซอร์ พร้อมคณะ มาถ่ายทำรายการตามโครงการผลิตสื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ทุนชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต การขับเคลื่อน/การบริหารจัดการกองทุนและเงินปันผล ตัวอย่างความสำเร็จของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตอนกองทุนออมทรัพย์ กองทุนแห่งศรัทธา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนายประมอญ ชมภู พัฒนาอำเภอจัตุรัส นางสาวพิมลพรรณ ชัยศรี พัฒนาการประจำตำบล นายเจริญ แต่งทรัพย์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์บ้านขาม ร่วมกิจกรรมในการถ่ายทำ ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม
💐กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม หมู่ที่2 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในหมู่บ้าน จำนวน 851คน ร่วมกันออมเงินในรูปของเงินสัจจะเป็นประจำทุกเดือน จนมีเงินหมุนเวียนกว่า 18 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน ปัจจุบันเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ได้นำไปขยายการลงทุนเพื่อชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ปั้มน้ำมันชุมชน โรงสีชุมชน ลานตากพืชผลทางการเกษตร และนาแปลงใหญ่ ผลกำไรที่ได้นำมาปันผลคืนให้กับสมาชิก และจัดสวัสดิการเพื่อดูแลคนในชุมชนอย่างทั่วถึง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการรวมพลังทางการเงินของชุมชนในรูปของเงินสัจจะ นำมาขยายผลต่อยอดกิจกรรมเพื่อชุมชน เกิดความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชุนได้อย่างยั่งยืน #Change For Good #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #พช_ชัยภูมิ

#### ณ ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านขาม หมู่ที่2 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)