ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ชัยภูมิจัดโครงการ “อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่1/2563

พช.ชัยภูมิจัดโครงการ “อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่1/2563

💓ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข💓
🔔🔔พช.ชัยภูมิจัดโครงการ “อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่1/2563
⏳⏳วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จัดการฝึกอบรมตามโครงการ “อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” รุ่นที่1/2563 โดยนางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และร่วมกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี” เพาะพันธุ์กิ่งไผ่ตามโครงการ 🎋ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนนี้ 🎋 จำนวน 500ต้น พร้อมมอบใบประกาศให้แก่แกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ผ่านการฝึกอบรม
📣📣โดย นางกชพร ปริปุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอบ้านแท่น นำทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดให้ความรู้แก่แกนนำหมู่ย้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในหมู่บ้านของตนเอง โดยมีประเด็นการเรียนรู้ ตลอด 2 วัน ดังนี้
1️⃣ การเรียนรู้เรื่องความสำคัญของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ
2️⃣ ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
3️⃣ขั้นตอน/กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4️⃣การเรียนรู้ความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
5️⃣การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(6×2) (4×23) และ GVH
🎉โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆดังนี้
🔸 ศึกษาฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จำนวน3ฐาน
🔸การวิเคราะห์และนำเสนอผลจากการศึกษาดูงาน
🔸ฝึกปฏิบัติการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน(6×2) (4×23) และ GVH
🔸การระดมความคิดเห็นและจัดทำแผน/Roadmap การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
🎉🎉พร้อมนี้ได้มีการร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างภาพจำของกรมการพัฒนาชุมชนในใจของกลุ่ม/องค์กรและภาคีการพัฒนา
📌📌ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสามสวนกลาง ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)