การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สพจ.ชัยภูมิ


ข้อมูลพื้นฐาน
1  โครงสร้างบุคลากร สพจ.ชย 2565
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่ 
4.แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ของกรมการพัฒนาชุมชน🅽🅴🆆

***สื่อสารทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาในระยะ 5 ปี***

5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ 
8. Q&A 
9. Social Network facebook


แผนการดำเนินงาน
10. แผนการดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 


การให้บริการ
14. มาตรฐานการให้บริการ 
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service 


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานการเงิน
21.รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
22. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาวัสดุ
23. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
24. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพสดุ
25. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26.นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
27.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารฯ
28.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29.รายงานผลการบริหารฯและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
30.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
33.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 
34.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
35.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
36.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
37.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
38.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
39.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
40.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
41.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
42.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
43.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
44.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)