องค์กรคุณธรรม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามนโยบายส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ด้วยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หรือผ่านสื่อต่าง ๆ ของหน่วยงานตามที่เห็นสมควรเพื่อให้สาธารณชนรับทราบอย่างกว้างขวาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศเจตนารมย์ ร่วมสร้างสังคมคุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ส่งเสริมให้คน-องค์กร-ชุมชน-และหน่วยงานมีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม


เอกสารดาวน์โหลด

 1.ประกาศ-เรื่อง-เจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมองค์คุณธรรม.pdf

 2. ประกาศ-เรื่อง-เจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรคุณธรรม.pdf

3. แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย.pdf

 

(Visited 1 times, 1 visits today)