ขอส่งหนังสือที่ ชย 0019/ว015  เรื่อง ประสารกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมวงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO   เรียน พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล, จัตุรัส, คอนสวรรค์, หนองบัวระเหว, ทพสถิต, ภูเขียว, เนินสง่า, เกษตรสมบูรณ์ และนายอำเภอคอนสาร

ขอส่งหนังสือที่ ชย 0019/ว015 เรื่อง ประสารกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมวงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ KBO เรียน พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล, จัตุรัส, คอนสวรรค์, หนองบัวระเหว, ทพสถิต, ภูเขียว, เนินสง่า, เกษตรสมบูรณ์ และนายอำเภอคอนสาร

15 กุมภาพันธ์ 2562 /

11:39 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือที่ ชย 0019/ว014 เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

ขอส่งหนังสือที่ ชย 0019/ว014 เรื่อง กิจกรรมที่ 9 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D ) ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

15 กุมภาพันธ์ 2562 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือที่ ชย 0019/ว504 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จังหวัดชัยภูม และคณะเพิ่มเติม

ขอส่งหนังสือที่ ชย 0019/ว504 เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จังหวัดชัยภูม และคณะเพิ่มเติม

13 กุมภาพันธ์ 2562 /

16:33 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งร่างหนังสือที่ ชย 0019/ว….  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (หนังสืออยู่ระหว่างการเสนอ ผวจ.)

ขอส่งร่างหนังสือที่ ชย 0019/ว…. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (หนังสืออยู่ระหว่างการเสนอ ผวจ.)

12 กุมภาพันธ์ 2562 /

16:53 น. /

ดาวน์โหลด