ขออนุญาตส่งหนังสือ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ปู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่ ชย0019/ว2970 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเเภอทุกอำเภอ

ขออนุญาตส่งหนังสือ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ผลิต ปู้ประกอบการ OTOP โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่ ชย0019/ว2970 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเเภอทุกอำเภอ

08 พฤศจิกายน 2562 /

14:17 น. /

ดาวน์โหลด

ขออนุญาตส่งหนังสือ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ ชย0019/ว055 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรียน พัฒนาการอำเเภอทุกอำเภอ

ขออนุญาตส่งหนังสือ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบแรงงานผู้สูงอายุ และแรงงานพิการจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ ชย0019/ว055 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรียน พัฒนาการอำเเภอทุกอำเภอ

08 พฤศจิกายน 2562 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด

ขออนุญาตส่งหนังสือ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ มท 0401.3/ว 54 เรื่อง การดำเนินงานฌาหกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ชย0019/ว054 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรียน พัฒนาการอำเเภอทุกอำเภอ

ขออนุญาตส่งหนังสือ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ที่ มท 0401.3/ว 54 เรื่อง การดำเนินงานฌาหกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน ที่ ชย0019/ว054 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรียน พัฒนาการอำเเภอทุกอำเภอ

07 พฤศจิกายน 2562 /

15:26 น. /

ดาวน์โหลด