ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว1725  ลว.19 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”  เรียน นายอำเภอหนองบัวระเหว นายอำเภอเทพสถิต นายอำเภอบ้านแท่น และนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว1725 ลว.19 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เรียน นายอำเภอหนองบัวระเหว นายอำเภอเทพสถิต นายอำเภอบ้านแท่น และนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

19 มิถุนายน 2562 /

11:58 น. /

ดาวน์โหลด