ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว1725  ลว.19 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”  เรียน นายอำเภอหนองบัวระเหว นายอำเภอเทพสถิต นายอำเภอบ้านแท่น และนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว1725 ลว.19 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” เรียน นายอำเภอหนองบัวระเหว นายอำเภอเทพสถิต นายอำเภอบ้านแท่น และนายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

19 มิถุนายน 2562 /

11:58 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว1687  ลว.14 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ภูเขียว คอนสารและอำเภอเทพสถิต

ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว1687 ลว.14 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ ภูเขียว คอนสารและอำเภอเทพสถิต

14 มิถุนายน 2562 /

11:41 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว037  ลว.12 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ ภูเขียว เทพสถิต คอนสาร

ขอส่งหนังสือ ที่ชย0019/ว037 ลว.12 มิ.ย.62 เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียน พัฒนาการอำเภอเมืองชัยภูมิ ภูเขียว เทพสถิต คอนสาร

12 มิถุนายน 2562 /

11:13 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ชย 0019/ว1577  ลว. 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดชัยภูมิ  เรียน นายอำเภอทุกอำเภอยกเว้นอำเภอภักดีชุมพล

ขอส่งหนังสือ ที่ชย 0019/ว1577 ลว. 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดชัยภูมิ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอยกเว้นอำเภอภักดีชุมพล

05 มิถุนายน 2562 /

11:01 น. /

ดาวน์โหลด