อส่งหนังสือ ที่ ชย 0019/ว026 ลว.22 มี.ค. 2562 เรื่อง การบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน   เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

อส่งหนังสือ ที่ ชย 0019/ว026 ลว.22 มี.ค. 2562 เรื่อง การบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน เรียน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ

22 มีนาคม 2562 /

10:47 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย 0019/ว917 ลว.21 มี.ค.62 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ , อำเภอเทพสถิต, อำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย 0019/ว917 ลว.21 มี.ค.62 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดประสบการณ์และทดสอบโปรแกรมการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ , อำเภอเทพสถิต, อำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว

21 มีนาคม 2562 /

16:40 น. /

ดาวน์โหลด

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย 0019/ว916 ลว.21 มี.ค.62 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีพัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ , อำเภอเทพสถิต, อำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว

ขอส่งหนังสือ ที่ ชย 0019/ว916 ลว.21 มี.ค.62 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีพัฒนธรรม กิจกรรม พัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดชัยภูมิ เรียน นายอำเภอเมืองชัยภูมิ , อำเภอเทพสถิต, อำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียว

21 มีนาคม 2562 /

16:35 น. /

ดาวน์โหลด