โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

นายอำพล ลมปลิว

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางกชพร ปริปุณนัง

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสุณิสา บุญเกื้อ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

น.ส.ประเทือง คำนาค

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

น.ส.กันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางอรอุมา รุจาคม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ
การพัฒนาชุมชน

นายเศรษฐา ชยันตรดิลก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายมงคล แก้วพรม

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายปรีชา สนิทไทย

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสมบูรณ์ บุญโฉม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางจีรวัฒน์ จี้เพชร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายยงยุทธ คุ้มผล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายไตรจักร ศรีนพรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอารีย์ เชื้อจิตรนุกูล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส.วารุณี ด้วงสงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.อรุโณทัย หมั่นธรรม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอุไรวรรณ ธีรกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางนันทพร สุขธตณรงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวเดือนรุ่ง ศุภมาตย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเชิดพงษ์ ยิ้มสงบ

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 4 times, 1 visits today)