@ ชัยภูมิ#ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 8/2562 นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมฯ และ นางสาวพุทธิมาลย์ เชียรพิมาย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มติที่ประชุมอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 175,260 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)