@ชัยภูมิ#คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยการให้ผู้แทนจากกลุ่มอำเภอ 4 กลุ่มอำเภอ ประกอบด้วย กลุ่มองค์กรฯ / ศอ.ชต และผู้นำ อช. นำเสนอผลงานด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง ให้คณะกรรมการพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)