@ชัยภูมิ#การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นพบ.) ปี 2562

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โดยนายอำพล ลมปลิว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ข้าราชการในสังกัดฯ เพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นพบ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยในปี 2562 นี้ จังหวัดชัยภูมิ มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 11 คน และเข้ารับการประเมินฯ จำนวน 10 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)