ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

@ชัยภูมิ 5 ต.ค.60 เวลา 13.30 น. นางกชพร ปริปุณนัง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางอรอุมา รุจาคม ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)