ยกระดับผลิตภัณฑ์ Otop ประเภทอาหาร

@ชัยภูมิ 21 เมษายน 2560  นางสุนทรี ใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางสาววารุณี ด้วงสงค์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   นำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Otop ประเภทอาหาร จำนวน 10 กลุ่ม เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ Otop ประเภทอาหาร ในหัวข้อการสัมมนาเรื่อง “มาตรฐานสุขลักษณะสู่การเป็น OTOP Rising Star (GMP For OTOP Rising Star)” และคลินิคให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับแปรรูปแบบบรรจุภัณฑ์ โดยกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)