ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

@พช.ซับใหญ่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะแกนนำหมู่บ้านท่องเที่ยวโดนชุมชน ณ บ้านซับเจริญสุข

23 July 2018 /

21:52 น.

@พช.ซับใหญ่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย 1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะแกนนำหมู่บ้านท่องเที่ยวโดนชุมชน ณ บ้านโนนสะอาด

23 July 2018 /

21:50 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารกฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสารประชารัฐ