ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายอำพล ลมปลิว

รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารกฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารประชารัฐ