ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางอัจฉรา เคียงวิมลรัตน์

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารกฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสารประชารัฐ