ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นางสุนทรี ใจสุทธิ์

พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

กรมการพัฒนาชุมชน

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

20 ก.ย.2560 สพอ เกษตรสมบรณ์ นำกบุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop กลุ่มอาชีพสตรี หมู่บ้านสัมมาชีพ ร่วมจำหน่าสินค้าในงาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ณ โรงแรม ชัยภูมิปาร์ค โดยนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการเปิดงาน

21 September 2017 /

16:26 น.

19 กันยายน 2560 นางดาราณี ผิวขาว พัฒนาการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวสิรพัชร คงโนนกอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสตรีสู่ไทยแลนด์ 4.0 ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค

21 September 2017 /

16:20 น.

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารกฎระเบียบข้อบังคับ

เอกสารคลังความรู้/บทความ

เอกสารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เอกสารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เอกสารประชารัฐ